• Sueno Hotels Deluxe Belek, Antalya

    17-21 Ekim 2021

    "Çocuk ve Şiir"
56. Türk Pediatri Kongresi

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Pediatri Kurumu 56. Kongresi, 17-21 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Kongre programını hazırlarken hem güncel uygulamalarınızda yararlanacağınız konuları işlemeye, hem de dünyadaki son bilimsel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Ülkemizden gelen konularında uzman çok sayıda bilim adamının yanı sıra, bu kongrede özellikle Dünyanın çeşitli üniversitelerinde başarılı çalışmalar yapmış olan değerli Türk bilim adamları konuşmalar yapacaklar.

 

Bilimsel Program

KURS 1 Bağışıklama Kursu
Kurs Başkanı: Emel Gür
 
  1. Oturum: Aşılamada temel ilkeler ve rutin aşılar 
Oturum başkanı: Emel Gür
08:45-09:00 Açılış  
09:00-09:45 Aşılamada uyulması gereken temel ilkeler  Feyza Koç
09:45-10:30 Ulusal aşı takvimimiz ve rutin aşılar  Selda Karaayvaz
10:30-10:45 Tartışma  
10:45-11:00 Kahve Arası
  2. Oturum - Ulusal bağışıklama programı dışı aşılar
Oturum başkanı: Emel Gür
 
11:00-11:45 Rutin Dışı Aşılar ve Uygulamaları  Sevtap Velipaşaoğlu
11:45-12:00 Tartışma  
12:00-13:30 Öğle Yemeği  
  3. Oturum - Özel durumlarda aşılama
Oturum başkanı: Meltem Dinleyici
 
13:30-14:15 Kronik hastalıklı çocuklarda, primer ve sekonder immün yetersizliklerinde aşılama  Meltem Dinleyici
14:15-15:00 Solid organ nakli, kök hücre nakli, biyolojik ajan kullanımı durumlarında aşılama  Gonca Keskindemirci
15:00-15:15 Tartışma ve sorular  
15:15-15:30 Kahve Arası
  4. Oturum: Eksik Aşılı Çocuk
Oturum başkanı: Meltem Dinleyici
 
15:30-16:00 Eksik aşılı çocuklarda aşılama  Filiz Şimşek Orhon
16:00-16:30 Aşı yan etkileri ve kontrendikasyonları  Seda Topçu
16:30-16:45 Tartışma ve sorular  
16:45-17:00 Kapanış  

 

KURS 2 Yenidoğan sorunlarına güncel ve pratik yaklaşımlar kursu 
Kurs başkanları: Hacer Ergin, Münevver Kaynak Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler  Handan Hakyemez Toptan
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri  Ercan Tutak
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman?  İlke Mungan Akın
10:20-10:30 Tartışma  
 10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri  Ramazan Özdemir
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım  Leyla Karadeniz
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20  Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor?  Zeynep Alp Ünkar
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30  Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım  Emrah Can
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli?  Nazmiye İlgün Karadağ
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları  Fatma Narter
14:50-15:00 Tartışma  
 15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi  Evrim Kıray Baş
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar  Atalay Demirel
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:35 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu  Suna Oğuz
16:35-16:45 Tartışma  

 

KURS 3 Pediyatrik Kardiyak Aciller Kursu 
Kurs Başkanları: Semra Atalay, Figen Akalın
09:00-09:15 Açılış  
09:15-10:30 Taşiaritmi /bradiaritmi  Yakup Ergül
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Akut Kalp yetmezliği/kardiyojenik şok  Osman Başpınar
11:45-12:30 Perikardiyal effüzyon/kardiyak tamponad  Kadir Babaoğlu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Duktus bağımlı lezyonlar ve acil tedavi yaklaşımı  Abdullah Erdem
14:45-15:30 Siyanotik spell  Kemal Nişli
KURS 4 Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji 
Kurs Başkanları: Hasan Yüksel, Mine Özkol
08:30-09:00 Açılış  
09:00-09:30 Normal pediatrik akciğer grafisi  Gonca Koç
09:30-10:00 Normal pediatrik toraks BT  Avni Merter Keçeli
10:00-11:00 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Sık görülen akciğer hastalıkları
“Pnömoni, Plörezi, Bronşiolit, Yabancı Cisim”
Klinisyen: Özge Yılmaz
Radyolog: Mine Özkol
10:30-11:00 Kahve Arası
11:30-12:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
“Tüberküloz, Bronşektazi, Kistik Fibrozis, Bronkopulmoner Displazi”
Klinisyen: Mehmet Köse
Radyolog: Gonca Koç
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
“İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Akciğer Nodülleri, Obliteratif Bronşiolit, Sık görülen konjenital anomaliler”
Klinisyen: Seda Uyan
Radyolog: Avni Merter Keçeli 
14:30-15:00 Hangi çocukta akciğer grafisi ve BT istenmeli?  Hasan Yüksel
15:00-15:30 Kapanış ve geri bildirim  

 

KURS 5 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu 
Kurs başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:30-09:00 Tanışma-Açılış  
09:00-09:30 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım  Hayri Levent Yılmaz
09:30-10:00 Sepsis-septik şok  Agop Çıtak
10:00-10:30 Olgularla akut karın ağrısına yaklaşım  Murat Duman
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi  Dinçer Yıldızdaş
11:30-12:00 Status epileptikus  Nilden Tuygun
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:15 Çocuklarda mekanik ventilasyon  Tanıl Kendirli
14:15-14:45 Akut solunum sıkıntısı sendromu ve tedavisi  Esra Şevketoğlu
14:45-15:15 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve analjezi  Nilüfer Yalçındağ Öztürk
10:30-11:00 Kahve Arası
15:30- 16:00 Kafa travmasına yaklaşım  Murat Anıl
16:00-16:30 İnotrop ve vazpresör ilaç kullanımı  Nurettin Onur Kutluk
16:30-17:00 Yoğun bakımda transfüzyon ilkeleri  Fatih Aygün
17:15-17:30 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış  

 

  KURS 6 Resim1 Türk Neonatoloji Derneği Temel Mekanik Ventilasyon Kursu 
Kurs başkanları: Hasan Özkan, Şule Yiğit
09:00-10.00 Solunum fizyolojisi ve solunum destek ilkeleri  Sinan Uslu
10.00-11:00 Mekanik ventilasyon uygulamalarında temel kavramlar  Esra Önal
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Olgularla non invazif ventilasyon  Hülya Özdemir
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi  Betül Acunaş
15:00-16:00 Olgularla konvansiyonel mekanik ventilasyon  Zeynep İnce
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Olgularla ventilatörden ayırma  Serdar Cömert

 

KURS 7 Radyoloji Kursu 
Kurs başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
08:45-10:30 Tanışma-Açılış  Sebuh Kuruğoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Çocuklarda genitoüriner görüntüleme  Sebuh Kuruğoğlu
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -15:00 Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında görüntüleme  Sebuh Kuruğoğlu
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30- 18:00 Kafa travmasına yaklaşım  Sebuh Kuruğoğlu
KURS 8 Beslenme Kursu 
Kurs başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
09:00-09:20 Erken dönem beslenmenin mikrobiyota ve immüniteye etkisi  Funda Çetin
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Tamamlayıcı beslenmede pratik yaklaşımlar  Günsel Kutluk
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 Çocuklarda vitamin-mineral desteği Ne zaman? Nasıl?  Mustafa Akçam
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 İnfantil kolik, regürjitasyon, kabızlıkta anne ve çocuk beslenmesi  Vildan Ertekin
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 İrritabl barsak hastalığı ve kabızlıkta beslenme  Fulya Gülerman
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20 Besin alerjilerinde beslenme yaklaşımları  Fügen Çullu Çokuğraş
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Kistik fibrozda beslenme  Özlem Durmaz
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 Hafif-orta malnütrisyonda beslenme yaklaşımları  Ahmet Baştürk
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Enteral beslenme; ne zaman? Nasıl?  Engin Tutar
14:50-15:00 Tartışma  
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 Eozinofilik hastalıklarda beslenme  Zerrin Önal
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 Kronik hastalıklarda beslenme ipuçları Yaşar Doğan
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:35 Örneklerle parenteral beslenme  Merve Kesim Usta
16:35-16:45 Tartışma  
Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:30-10:00

AÇILIŞ OTURUMU: ÇOCUK VE ŞİİR

Oturum başkanları: Mehmet Vural, Özgür Kasapçopur

Çocuk ve şiir - Sunay Akın

Çocuk, şiir ve sinema - Ercan Kesal

Çocuk hekimi iken ozan olmak: Ceyhun Atuf Kansu - Bahar Gökler

10:00-11:00 ÇOCUK HEKİMLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Mehmet Vural

Türkiye'den IPA'ya uzanan yolculuk - Enver Hasanoğlu
Çocuk hekimi olmak / çocukların içinde (dünyasında olmak) - Şükrü Hatun
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15

nutricia
UYDU SEMPOZYUMU
Nörolojik Hastalığı Olan Çocuklarda Erken Tanı Bulguları ve Beslenme Değerlendirmesi


Konuşmacılar: Yeşim Öztürk, Hasan Tekgül

12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINI NASIL TANIYALIM?

Oturum başkanları: Balahan Bora Makay, Sezgin Şahin

Konuşmacı: Sylvia Kamphuis
14:15-15:00

SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ'DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE YENİ UFUKLAR

Oturum başkanı: Sema Saltık Konuşmacı: Olcay Ünver


15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  Nestle Nutrition 2015 blue
UYDU SEMPOZYUMU
Bebeklerde İnfantil Kolik ve Kabızlıkta Probiyotiklerin Yeri

Konuşmacı: Flavia Indrio
16:15-17:15 ETKİLEŞİMLİ
OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SÜREGEN ÖKSÜRÜK

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Elif Karakoç Aydıner

Konuşmacılar: Ayşe Ayzıt Kılınç, Mehmet Ada, Erkan Çakır
17:15-18:00 ETKİLEŞİMLİ OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DÖKÜNTÜ

Oturum başkanları: Özcan Bör, Güldane Koturoğlu

Enfeksiyon bakış açısıyla - Ergin Çiftçi
Romatoloji bakış açısıyla - Yelda Bilginer
Alerji bakış açısıyla - Koray Harmancı

 

Saat Prof. Dr.  Özdemir İlter Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Funda Öztunç, Rukiye Eker Ömeroğlu

Konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar - Niyazi Kürşat Tokel
Aritmi tedavisinde güncel yaklaşımlar - Celal Akdeniz
ARA'da değişen tanı kriterleri/güncel yaklaşım -Zülal Ülger
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  
16:15-17:15 YOĞUN BAKIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak

İnvaziv mekanik ventilasyon - Fatih Aygün
Renal replasman tedavisi - Demet Demirkol
Ekstrakorpereal membran oksijenizasyonu - Tanıl Kendirli

17:15-18:00 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Yaşar Doğan, Nural Kiper

Kistik fibroziste ülke olarak neredeyiz? Deniz Doğru
Kistik fibrozis tedavisinde yeni ufuklar - Bülent Karadağ
Saat Prof. Dr.  Metine Bilger Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30  Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15  Öğle Yemeği
13:15-14:15 BOY KISALIĞI GENETİK Mİ? TEDAVİSİ VAR MI?

Oturum başkanları: Koray Boduroğlu, Banu Nur

Büyüme aksı bozuklukları - Oya Ercan
Sendromik boy kısalığı - Beyhan Tüysüz
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası 
15:30-16:15  
16:15-17:15 OLGULARLA MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

Oturum başkanları: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Fatih Süheyl Ezgü

Konuşmacılar: Gülden Gökçay, Asuman Gedikbaşı

17:15-18:00 ÇAĞLAR ÇITAK ONURUNA
HEMATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Tiraje Celkan, Namık Özbek

İdiyopatik trombositopenide yeni kılavuzlar eşliğinde tedavi - Şule Ünal
Operasyon öncesi hematolojik değerlendirme: Hangi test? Ne kadar gerekli? Zühre Kaya
Trombozlu çocuk: Kime hangi testler yapılmalı? Hangi ilaç? Ne kadar tedavi? Hale Ören

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 ÜLKEMİZİN GİZLİ SORUNU: YENİDOĞANLARDA İYOT EKSİKLİĞİ

Oturum başkanları: Esin Koç, Sinan Uslu

İyot neden önemli? Olcay Evliyaoğlu
Ülkemizde iyot eksikliği: Ulusal çalışma sonuçları - Mehmet Vural
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  
16:15-17:15 UZMANINA DANIŞALIM

Oturum başkanları: Abdulkadir Bozaykut, Çağatay Nuhoğlu

Çocuk ve göz sağlığı - Tülin Berk
Çocuk ve diş sağlığı - Ali Menteş

17:15-18:00 GLUTEN İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Oturum başkanları: Tufan Kutlu, Tanju Özkan

Çölyak Hastalığı - Buket Dalgıç
Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve alerjisi- Aydan Kansu

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:30-09:30 AHMET ARVAS ONURUNA
ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ OTURUMU


Oturum başkanları: Emel Gür, Olcay Yasa
Çocuk sağlığı izleminde dikkat edilecek noktalar - Emel Örün
Rutin taramalarda son gelişmeler - Oya Baltalı
Sık rastlanan sorunlar - Perran Boran
09:30-10:15

nutricia
Biyotikler: Bebek Beslenmesinde Bağışıklık için Öncü Yenilikler

Konuşmacı: Funda Çetin

10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 YENİDOĞANDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Asuman Çoban, Cumhur Aydemir

Surfaktan tedavisinde yenilikler - Nilgün Köksal
Hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde yenilikler - Mete Akısü
Intaventriküler hemorajide yeni yaklaşımlar - Eren Özek
11:45-12:30

Logo Abbott

İspa’da Gastrointestinal sistemin gelişiminde savunmadan alerjiye Anne sütü oligosakkaritlerinin (HMO’nun) yeri
Oturum başkanı: Aydan Kansu
Konuşmacı: Fügen Çullu Çokuğraş

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 SADIK AKŞİT ONURUNA
AŞI KARARSIZLIĞI OTURUMU


Oturum başkanları: Hilmi Apak, Zafer Kurugöl

Hazırlayıcı faktörler - Muzaffer Eskiocak
Günümüzde gelinen nokta - Emel Gür
Aşı kabulünü artırmak için yapabileceklerimiz - Feyza Koç
14:30-15:15  pfizer
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum başkanı: Ergin Çiftçi
Pnömokok Epidemiyolojisinde Dün-Bugün-Gelecek ve Aşı ile Dünya deneyimi -  Ener Çağrı Dinleyici
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TANIMLANAN BİR TABLO: MIS-C SENDROMU
 
Oturum başkanları: Metin Kaya Gürgöze, Betül Sözeri

Enfeksiyon hastalıkları gözü ile klinik - Yasemin Özsürekçi
Romatoloji açısından klinik: Hastalık patogenezi ve tedavi yaklaşımı - Kenan Barut
Kardiyoloji açısından klinik: Hastalık patogenezi ve tedavi yaklaşımı - Reyhan Dedeoğlu
16:45-17:30

montero
UYDU SEMPOZYUMU

Bebek Beslenmesine Enfeksiyon ve İmmünite Açısından Bakış

Konuşmacı: Ateş Kara

 

17:30-18:30

ETKİLEŞİMLİ OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÖDEM

Oturum başkanları: Lale Sever, Ayşe Güler Eroğlu

Nefroloji bakış açısıyla ödem - İsmail Dursun
Kardiyoloji bakış açısıyla ödem - İlker Kemal Yücel
Alerji bakış açısıyla ödem - Safa Barış

 

Saat Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
08:30-09:30 ÇAĞIMIZIN BÜYÜYEN SORUNU: OBEZİTE VE HİPERTANSİYON

Oturum başkanları: Hakan Poyrazoğlu, Ozan Özkaya

Obezite ve metabolik sendrom - Özgür Pirgon
Hipertansiyon -  Kenan Bek
09:30-10:15  
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45

ERKEN TEDAVİ İÇİN OLGULARLA HİPOTONİDEN SMA'YA YOLCULUK


Oturum Başkanı: Özlem Hergüner
Konuşmacı - Sema Saltık

11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA HEKİMLİK SANATI

Konuşmacılar: Ateş Kara, Ayper Somer
14:30-15:15  
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45

ÇOCUK ACİLDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Oturum başkanları: Nilden Tuygun, Dinçer Yıldızdaş

Yatak başı ultrasonografi (USG) kullanımı - Murat Duman

Oksijen ve non-invaziv solunum destek tedavileri - Eylem Ulaş Saz
Medikal tedavi yaklaşımları - Hayri Levent Yılmaz

16:45-17:30  
17:30-18:30 TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS OTURUMU


Oturum başkanları: Özgür Kasapçopur, Nur Canpolat

Bilimsel çalışmanın kurgulanması ve yazılması - Ömer Erdeve

Dergiye gelen makalenin değerlendirilmesi - Bülent Kara
Derginin oluşturulması - Ayça Kıykım
Derginin yayınlanması ve sonrası - Ali Şahin

 

Saat Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
08:30-09:30 KARŞIT GÖRÜŞLER OTURUMU

Oturum başkanları: Aysun Bideci, Fahri Ovalı

D vitamini (Az mı? Çok mu?) Abdullah Bereket, Olcay Evliyaoğlu
09:30-10:15  
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 BÜYÜK SORUN: SÜREGEN HASTALIKLARDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİN DÖNEME GEÇİŞ

Oturum başkanları: Zeynep Karakaş, Vefik Arıca

Pediatrist gözü ile - Harika Alpay
Erişkin gözü ile - Serdal Uğurlu
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 ÇOCUKLARDA NE ZAMAN METABOLİK HASTALIK DÜŞÜNELİM?

Oturu başkanları: Mübeccel Demirkol, Ertuğrul Kıykım

Konuşmacı: Saadet Andrews
14:30-15:15  
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 ADOLESANDA RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE REZİLYANS

Oturum başkanları: Oya Ercan, Orhan Derman

Adolesanda tütün, alkol ve madde kullanımı - Kayı Eliaçık

Adolesanda şiddet davranışı - Aylin Yetim Şahin
Rezilyans - Gökhan Oral
16:45-17:30  
17:30-18:30 ÇOCUK VE SPOR

Oturum başkanları: Murat Elevli, Behzat Özkan

Konuşmacılar:
Ela Tarakçı, Bülent Bayraktar

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
COVID-19 GÜNCELLEME SALONU
08:30-09:30 COVID-19'A GİRİŞ

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Soner Sertan Kara

Çocuklarda COVID-19 epidemiyolojisi - Kenan Midili

Çocuklarda COVID-19 kliniği - Deniz Aygün
Çocuklarda COVID-19 tedavisi ve aşılama yaklaşımı - Ener Çağrı Dinleyici
09:30-10:15  
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 COVID-19 VE YOĞUN BAKIM

Oturum başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş

Çocuk acilde COVID-19 olgularına yaklaşım ve acil verileri - Murat Duman
Yoğun bakımda COVID-19 olgularına yaklaşım ve yoğun bakım verileri -  Esra Şevketoğlu
Yoğun bakımda MIS-C olgularına yaklaşım ve yoğun bakım verileri - Agop Çıtak
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Salim Çalışkan, Sevcan Bakkaloğlu

COVID-19 ve akut böbrek hasarı - Seha Saygılı

Kronik böbrek hastalığı ve COVID-19 - Nur Canpolat
Süregen romatizmal hastalıklar ve COVID-19 - Mehmet Yıldız
14:30-15:15  
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Bülent Zülfikar, Tülay Erkan

COVID-19 enfeksiyonunda akciğer bulguları - Velat Şen

Hematolojik /onkolojik hastalıklar ve COVID-19 - Rejin Kebudi
Gastroenterolojik hastalıklar ve COVID-19 - Çiğdem Arıkan
16:45-17:30  
17:30-18:30 PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Özmert Özdemir, Mehmet Satar

Yenidoğan döneminde COVID-19 - Merih Çetinkaya

Metabolik hastalıklar ve COVID-19 - Tanyel Zübarioğlu
Diabetus mellitus ve COVID-19 - Hande Turan
COVID-19 pandemisinde Teletıp - Süheyla Ocak

 

Saat Prof. Dr. Ömer Bedir Salonu
SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
08:30-09:30

SÖZEL BİLDİRİLER 1
Oturum başkanları: Hasan Tezer, Seda Geylani Güleç

S-01 Pınar Önal
S-02 Merve Önal
S-03 Nuriye Aslı Melekoğlu
S-04 Nihal Akçay
S-05 Burçe Emine Dörtkardeşler
S-06 Fatih Haşlak

09:30-10:15  
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45

SÖZEL BİLDİRİLER 2
Oturum başkanları: İhsan Kafadar, Hüseyin Kılıç

S-07 Özlem Yayıcı Köken
S-08 Meryem Turuç
S-09 Çiğdem Arıkan
S-10 Servet Kartal
S-11 H. İpek Uysal
S-12 Ayşe Can

11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30

SÖZEL BİLDİRİLER 3
Oturum başkanları: Güner Karatekin, Şahin Hamilçıkan

S-13 Volkan Bayar
S-14 Merve Ş. Yılmaz
S-15 Fatma Kocael
S-16 Aslan Yılmaz
S-17 Aslan Yılmaz
S-18 Hacer Ergin

14:30-15:15  
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45

SÖZEL BİLDİRİLER 4
Oturum başkanları: Ertuğ Arslanköylü, Ayşegül Ünüvar

S-19 Zeynep Erva Küçük
S-20 Yasin Yılmazer
S-21 Fikriye İrem Akbolat
S-22 Fatma Kocael
S-23 Mehmet Alican Yılmaz
S-24 Şerife Gül Karadağ
S-70 Fulya Gülerman

16:45-17:30  
17:30-18:30

SÖZEL BİLDİRİLER 5
Oturum başkanları: Sinem Oral Cebeci, Meryem Albayrak

S-25 Tuba Akide Çoban
S-26 Esra Yazarlı
S-27 Çisem Duman Kayar
S-28 Şeyma Köksal Atış
S-29 Mine Erkan
S-30 Hakan Salman
S-31 Özlem Tezol
S-32 Emine Ülgen

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:30-09:30 NEFROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Mesiha Ekim, Rezan Topaloğlu

Mikrobiyata ve böbrek hastalıkları - Ahmet Nayır
Mitokondriyal böbrek hastalıkları - Fatih Özaltın

09:30-10:15

nutricia
UYDU SEMPOZYUMU

Besin Alerjisi mi? Fonksiyonel GİS mi?

Oturum başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer

10:15-11:15

TPK cocuk romatoloji dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU ve ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum başkanları: Erbil Ünsal, Nuray Aktay Ayaz

Çocukluk çağında süregen artritleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Sezgin Şahin

Çocukluk çağında vaskülitleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Ezgi Deniz Batu
Çocukluk çağında PFAPA sendromunu nasıl tanıyalım ve yönetelim? Amra Adroviç

11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30 montero
UYDU SEMPOZYUMU

İSPA TEDAVİSİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Oturum başkanı: Ertuğrul Kıykım
Konuşmacı: Zeynep Tamay
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 GÜNLÜK YAŞAMDA ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ

Oturum başkanları: Yıldız Camcıoğlu, İlhan Tezcan

Ne zaman primer immün yetmezlik düşünelim? Ayça Kıykım
Nötropeni ve nötrofil fonksiyon bozukluklarına yaklaşım - Şebnem Kılıç
14:30-15:15 novartis
UYDU SEMPOZYUMU

Pediatrik Romatolojide CAPS ve Sistemik JIA’ya Yaklaşım

Oturum başkanları: Seza Özen, Özgür Kasapçopur
CAPS Özelinde Otoenflamatuar Hastalıklara Yaklaşım - Seza Özen
Gerçek Yaşam Verileriyle Sistemik JİA hastalığına yaklaşım - Özgür Kasapçopur
15:15-16:15 ALERJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Nermin Güler, Cevdet Özdemir

Anafilaksiye yaklaşım - Derya Altıntaş
Anjiyoödeme yaklaşım - Nihat Sapan
16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Ateş Kara

Güncel tüberküloz tedavisi - Mustafa Hacımustafaoğlu

Çocuklarda COVID-19 dışı viral solunum yolu enfeksiyonları - Selda Hançerli Törün
17:45-18:45  

 

Saat Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
08:30-09:30 ENDOKRİNOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Oya Ercan, Semra Çetinkaya

Konjenital hipotiroidizm taraması - Esra Papatya Çakır

Endokrinolojik nedenli hipoglisemiler - Erdal Eren
Obezite ve Tip II diyabet - Erdal Adal
09:30-10:15  
10:15-11:15 GASTROENTEROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 

Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Vural Yağcı

Sindirim sistemi hastalıklarında probiyotiklerin rolü - Ömer Faruk Beşer

Keşfinin 38. yılında Helicobacter Pylori - Deniz Ertem
11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 GÜNLÜK YAŞAMDA ÇOCUK NEFROLOJİ

Oturum başkanları: Lale Sever, Osman Dönmez

İdrar yolu enfeksiyonu - Selçuk Yüksel

Enüresis - Aysun Karabay Bayazıt
14:30-15:15  
15:15-16:15 YENİDOĞAN OTURUMU: TND REHBERLERİ NE DİYOR?

Oturum başkanları: Nuray Duman, Sezin Ünal
Yenidoğan kan ürünleri transfüzyonu - Merih Çetinkaya

Yenidoğanın güvenli nakli - Nejat Narlı
RSV profilaksisi - Tuğba Erener Ercan
16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45 ÇOCUK NÖROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Kürşat Bora Çarman, Deniz Tuğcu

Epileptik nöbetlerden epilepsiye - Kürşad Aydın

Epilepsi dışı vitamin ile tedavi edilebilen pediatrik nörogenetik hastalıklar - Uluç Yiş
17:45-18:45 ASİSTAN FORUMU

Türkiyede asistanlıktan yurtdışında kariyere uzanan yol 

Saadet Andrews, Ali Yalçındağ, Gizem Pamuk, Övgü Kul, Esra Pehlivan

 

Saat Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
08:30-09:30 PROF. DR. MURAT DERBENT ANISINA

ETKİLEŞİMLİ OTURUM: GENETİK SENDROM OLABİLİR Mİ? HANGİ TEST YAPILMALI?

Oturum başkanları: Ercan Mıhçı, Esra Kılıç

Yüz bulgularının genetik tanıda önemi - Nilay Güneş
Çoklu malformasyon ve zihinsel gerilik olan çocuklara tanısal yaklaşım - Ayşegül Yılmaz
Sendrom tanısında genetik testlerin seçimi - Dilek Uludağ Alkaya
09:30-10:15  
10:15-11:15 ONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Nurdan Taçyıldız, Alp Özkan

Kansere ailevi yatkınlık: Hangi hasta? Hangi aile? Tezer Kutluk

Beslenme-kanser ilişkisi: Ne yiyelim? Dilek İnce
Malignite olmasın? Pediatrik kanserlerde uyarıcı bulgular - Dildar Bahar Genç
11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İSTİSMAR

Oturum başkanları: İsmail Göçmen, Hanefi Soylu

Tıbbi açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Orhan Derman

Hukuksal açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Şahin Antakyalıoğlu 
14:30-15:15  
15:15-16:15 ÇOCUK HEKİMLERİ İÇİN ÇOCUK CERRAHİSİ

Oturum başkanları: Yunus Söylet, Nafiye Urgancı

Cerrahi ürolojik aciller - Mehmet Eliçevik

Cerrahi gastroenterolojik aciller - Rahşan Özcan
16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45 PEDİATRİK YAPISAL HASTALIKLARIN EVRİMSEL KÖKENİ

"Etkileşimli, yarışmalı, ödüllü konferans"


Oturum başkanları: Emin Sami Arısoy, İbrahim Halil Demir

Konuşmacı: Ergün Çil
17:45-18:45  

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:30-09:30 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ARALIKLI AÇLIK DİYETİ

Oturum başkanları: Alev Hasanoğlu, Sertaç Aslanoğlu

Konuşmacılar: Selda Hızel Bülbül, Nur Arslan
09:30-10:15  
10:15-11:15 EKRAN BAĞIMLILIĞI

Oturum başkanları: Filiz Bakar, Çiğdem El

Konuşmacılar: Burak Doğangün, Şafak Eray
11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30

SAFE FOOD FOR INFANTS (SAFFI) MEETING

Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Massimo Pettoello-Mantovani

Hazard identification and risk ranking for microbial and chemical risks within the infant food chain - Kah Yen Claire Yeak, Marcel Zwietering

Endocrine disruptors in food and their effects on infant’s health - Oya Ercan

 Ekran Resmi 2021 10 13 18.46.18

14:30-15:15  
15:15-16:15 PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI

Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer

Zor olgu 1 - Asiye Elvan Kumkayır
Zor olgu 2- Gökçe Eser
Zor Olgu 3 - Muhammed Aydın
Zor Olgu 4 - Didem Kızmaz İşançlı
16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45 PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI

Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer

Zor olgu 5 - Nihal Akçay
Zor olgu 6 - Mine Özdil
Zor Olgu 7 - Serkan Türkuçar
Zor Olgu 8 - Sema Yıldırım
17:45-18:45  

 

Saat Prof. Dr. Ömer Bedir Salonu
Sözlü Bildiri Salonu
08:30-09:30

SÖZEL BİLDİRİLER 6

Oturum başkanları: Ayşe Ağbaş, Elvan Bayramoğlu

S-33 Buket Eser Ağan
S-34 Nelgin Gerenli
S-36 Bahar Özcabı
S-37 Emine Altay
S-38 Övgü Büke

09:30-10:15    
10:15-11:15

SÖZEL BİLDİRİLER 7

Oturum başkanları: Sadık Sami Hatipoğlu, Meltem Erol

S-39 Serap Kurt
S-40 Dilek Bingöl Aydın
S-41 Hakan Salman
S-42 Didem Güneş Kaya
S-43 Aybüke Günalp
S-44 Gürkan Tarçı
S-71 Hasan Emir Taner

11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30

SÖZEL BİLDİRİLER 8

Oturum başkanları: Yasemin Akın, Ferhan Karademir

S-45 Hacer Öztürk
S-46 Ebru Cihan Çam
S-47 Burcu Güven
S-48 Abdulvahap Şen
S-49 Övgü Büke
S-50 Ahsen Dönmez Türkmen

14:30-15:15  
15:15-16:15

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanlarıı: Nursel Elçioğlu, Esra Kılıç

S-51 Esma Uygur
S-52 Muhammed Ali Recai Yürekli
S-53 Münire Mine Bağışlar
S-54 Yavuz Özer
S-55 Hüseyin Kılıç
S-56 Demet Başer

16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanlarıı: Ali Bülbül , Ersin Ulu

S-58 Adem Topcu
S-59 Seda Topçu
S-60 Ömer Faruk Yalçın
S-61 Sema Yılmaz
S-62 Hakan Küçüker

17:45-18:45

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanları: Adem Karbuz, Serdar Cömert

S-57 Neslihan Özhan
S-63 Aykut Özön
S-64 Figen Çakmak
S-65 Aliye Gülbahçe
S-66 Coşkun Yarar
S-67 Figen Çakmak
S-68 Tülay Kamaşak
S-69 Damla Geçkalan Soysal

 

Saat Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
10:00-11.00  AKILCI İLAÇ OTURUMU

Emin Ünüvar
11:00-12:00  KAPANIŞ OTURUMU

Bilimsel Program

KURS 1 Bağışıklama Kursu
Kurs Başkanı: Emel Gür
 
  1. Oturum: Aşılamada temel ilkeler ve rutin aşılar 
Oturum başkanı: Emel Gür
08:45-09:00 Açılış  
09:00-09:45 Aşılamada uyulması gereken temel ilkeler Feyza Koç
09:45-10:30 Ulusal aşı takvimimiz ve rutin aşılar Selda Karaayvaz
10:30-10:45 Tartışma  
10:45-11:00 Kahve Arası
  2. Oturum - Ulusal bağışıklama programı dışı aşılar
Oturum başkanı: Emel Gür
 
11:00-11:45 Rutin Dışı Aşılar ve Uygulamaları  Sevtap Velipaşaoğlu
11:45-12:00 Tartışma  
12:00-13:30 Öğle Yemeği  
  3. Oturum - Özel durumlarda aşılama
Oturum başkanı: Meltem Dinleyici
 
13:30-14:15 Kronik hastalıklı çocuklarda, primer ve sekonder immün yetersizliklerinde aşılama  Meltem Dinleyici
14:15-15:00 Solid organ nakli, kök hücre nakli, biyolojik ajan kullanımı durumlarında aşılama  Gonca Keskindemirci
15:00-15:15 Tartışma ve sorular  
15:15-15:30 Kahve Arası  
  4. Oturum: Eksik Aşılı Çocuk
Oturum başkanı: Meltem Dinleyici
 
15:30-16:00 Eksik aşılı çocuklarda aşılama  Filiz Şimşek Orhon
16:00-16:30 Aşı yan etkileri ve kontrendikasyonları  Seda Topçu
16:30-16:45 Tartışma ve sorular  
16:45-17:00 Kapanış  
KURS 2 Yenidoğan sorunlarına güncel ve pratik yaklaşımlar kursu 
Kurs başkanları: Hacer Ergin, Münevver Kaynak Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler  Handan Hakyemez Toptan
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri  Ercan Tutak
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman?  İlke Mungan Akın
10:20-10:30 Tartışma  
 10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri  Ramazan Özdemir
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım  Leyla Karadeniz
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20  Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor?  Zeynep Alp Ünkar
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30  Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım  Emrah Can
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli?  Nazmiye İlgün Karadağ
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları  Fatma Narter
14:50-15:00 Tartışma  
 15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi  Evrim Kıray Baş
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar  Atalay Demirel
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:35 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu  Suna Oğuz
16:35-16:45 Tartışma  
KURS 3 Pediyatrik Kardiyak Aciller Kursu 
Kurs Başkanları: Semra Atalay, Figen Akalın
09:00-09:15 Açılış  
09:15-10:30 Taşiaritmi /bradiaritmi  Yakup Ergül
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Akut Kalp yetmezliği/kardiyojenik şok  Osman Başpınar
11:45-12:30 Perikardiyal effüzyon/kardiyak tamponad  Kadir Babaoğlu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Duktus bağımlı lezyonlar ve acil tedavi yaklaşımı  Abdullah Erdem
14:45-15:30 Siyanotik spell  Kemal Nişli
KURS 4 Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji 
Kurs Başkanları: Hasan Yüksel, Mine Özkol
08:30-09:00 Açılış  
09:00-09:30 Normal pediatrik akciğer grafisi  Gonca Koç
09:30-10:00 Normal pediatrik toraks BT  Avni Merter Keçeli
10:00-11:00 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Sık görülen akciğer hastalıkları
“Pnömoni, Plörezi, Bronşiolit, Yabancı Cisim”
Klinisyen: Özge Yılmaz
Radyolog: Mine Özkol
10:30-11:00 Kahve Arası
11:30-12:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
“Tüberküloz, Bronşektazi, Kistik Fibrozis, Bronkopulmoner Displazi”
Klinisyen: Mehmet Köse
Radyolog: Gonca Koç
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
“İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Akciğer Nodülleri, Obliteratif Bronşiolit, Sık görülen konjenital anomaliler”
Klinisyen: Seda Uyan
Radyolog: Avni Merter Keçeli
14:30-15:00 Hangi çocukta akciğer grafisi ve BT istenmeli?  Hasan Yüksel
15:00-15:30 Kapanış ve geri bildirim  
KURS 5 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu 
Kurs başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:30-09:00 Tanışma-Açılış  
09:00-09:30 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım  Hayri Levent Yılmaz
09:30-10:00 Sepsis-septik şok  Agop Çıtak
10:00-10:30 Olgularla akut karın ağrısına yaklaşım  Murat Duman
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi  Dinçer Yıldızdaş
11:30-12:00 Status epileptikus  Nilden Tuygun
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:15 Çocuklarda mekanik ventilasyon  Tanıl Kendirli
14:15-14:45 Akut solunum sıkıntısı sendromu ve tedavisi  Esra Şevketoğlu
14:45-15:15 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve analjezi  Nilüfer Yalçındağ Öztürk
10:30-11:00 Kahve Arası
15:30- 16:00 Kafa travmasına yaklaşım  Murat Anıl
16:00-16:30 İnotrop ve vazpresör ilaç kullanımı  Nurettin Onur Kutluk
16:30-17:00 Yoğun bakımda transfüzyon ilkeleri  Fatih Aygün
17:15-17:30 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış  
  KURS 6 Resim1 Türk Neonatoloji Derneği Temel Mekanik Ventilasyon Kursu 
Kurs başkanları: Hasan Özkan, Şule Yiğit
09:00-10.00 Solunum fizyolojisi ve solunum destek ilkeleri  Sinan Uslu
10.00-11:00 Mekanik ventilasyon uygulamalarında temel kavramlar  Esra Önal
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Olgularla non invazif ventilasyon  Hülya Özdemir
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi  Betül Acunaş
15:00-16:00 Olgularla konvansiyonel mekanik ventilasyon  Zeynep İnce
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Olgularla ventilatörden ayırma  Serdar Cömert
KURS 7 Radyoloji Kursu 
Kurs başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
08:45-10:30 Tanışma-Açılış  Sebuh Kuruğoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Çocuklarda genitoüriner görüntüleme  Sebuh Kuruğoğlu
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -15:00 Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarında görüntüleme  Sebuh Kuruğoğlu
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30- 18:00 Kafa travmasına yaklaşım  Sebuh Kuruğoğlu
KURS 8 Beslenme Kursu 
Kurs başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
09:00-09:20 Erken dönem beslenmenin mikrobiyota ve immüniteye etkisi  Funda Çetin
09:20-09:30 Tartışma  
09:30-09:50 Tamamlayıcı beslenmede pratik yaklaşımlar  Günsel Kutluk
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:20 Çocuklarda vitamin-mineral desteği Ne zaman? Nasıl?  Mustafa Akçam
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 İnfantil kolik, regürjitasyon, kabızlıkta anne ve çocuk beslenmesi  Vildan Ertekin
11:20-11:30 Tartışma  
11:30-11:50 İrritabl barsak hastalığı ve kabızlıkta beslenme  Fulya Gülerman
11:50-12:00 Tartışma  
12:00-12:20 Besin alerjilerinde beslenme yaklaşımları  Fügen Çullu Çokuğraş
12:20-12:30 Tartışma  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Kistik fibrozda beslenme  Özlem Durmaz
13:50-14:00 Tartışma  
14:00-14:20 Hafif-orta malnütrisyonda beslenme yaklaşımları  Ahmet Baştürk
14:20-14:30 Tartışma  
14:30-14:50 Enteral beslenme; ne zaman? Nasıl?  Engin Tutar
14:50-15:00 Tartışma  
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 Eozinofilik hastalıklarda beslenme  Zerrin Önal
15:35-15:45 Tartışma  
15:45-16:05 Kronik hastalıklarda beslenme ipuçları Yaşar Doğan
16:05-16:15 Tartışma  
16:15-16:35 Örneklerle parenteral beslenme  Merve Kesim Usta
16:35-16:45 Tartışma  

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:30-10:00

AÇILIŞ OTURUMU: ÇOCUK VE ŞİİR

Oturum başkanları: Mehmet Vural, Özgür Kasapçopur

Çocuk ve şiir - Sunay Akın

Çocuk, şiir ve sinema - Ercan Kesal

Çocuk hekimi iken ozan olmak: Ceyhun Atuf Kansu - Bahar Gökler

     
10:00-11:00 ÇOCUK HEKİMLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Mehmet Vural

Türkiye'den IPA'ya uzanan yolculuk - Enver Hasanoğlu
Çocuk hekimi olmak / çocukların içinde (dünyasında olmak) - Şükrü Hatun
     
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15

nutricia
UYDU SEMPOZYUMU
Nörolojik Hastalığı Olan Çocuklarda Erken Tanı Bulguları ve Beslenme Değerlendirmesi


Konuşmacılar: Yeşim Öztürk, Hasan Tekgül

     
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINI NASIL TANIYALIM?

Oturum başkanları: Balahan Bora Makay, Sezgin Şahin

Konuşmacı: Sylvia Kamphuis
PEDİATRİK KARDİYOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Funda Öztunç, Rukiye Eker Ömeroğlu

Konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar - Niyazi Kürşat Tokel
Aritmi tedavisinde güncel yaklaşımlar - Celal Akdeniz
ARA'da değişen tanı kriterleri/güncel yaklaşım -Zülal Ülger
BOY KISALIĞI GENETİK Mİ? TEDAVİSİ VAR MI?

Oturum başkanları: Koray Boduroğlu, Banu Nur

Büyüme aksı bozuklukları - Oya Ercan
Sendromik boy kısalığı - Beyhan Tüysüz
ÜLKEMİZİN GİZLİ SORUNU: YENİDOĞANLARDA İYOT EKSİKLİĞİ

Oturum başkanları: Esin Koç, Sinan Uslu

İyot neden önemli? Olcay Evliyaoğlu
Ülkemizde iyot eksikliği: Ulusal çalışma sonuçları - Mehmet Vural
14:15-15:00

SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ'DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE YENİ UFUKLAR

Oturum başkanı: Sema Saltık Konuşmacı: Olcay Ünver


     
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  Nestle Nutrition 2015 blue
UYDU SEMPOZYUMU
Bebeklerde İnfantil Kolik ve Kabızlıkta Probiyotiklerin Yeri

Konuşmacı: Flavia Indrio
     
16:15-17:15 ETKİLEŞİMLİ
OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SÜREGEN ÖKSÜRÜK

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Elif Karakoç Aydıner

Konuşmacılar: Ayşe Ayzıt Kılınç, Mehmet Ada, Erkan Çakır
YOĞUN BAKIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak

İnvaziv mekanik ventilasyon -  Fatih Aygün
Renal replasman tedavisi - Demet Demirkol
Ekstrakorpereal membran oksijenizasyonu - Tanıl Kendirli
OLGULARLA MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

Oturum başkanları: Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Fatih Süheyl Ezgü

Konuşmacılar: Gülden Gökçay, Asuman Gedikbaşı
UZMANINA DANIŞALIM

Oturum başkanları: Abdulkadir Bozaykut, Çağatay Nuhoğlu

Çocuk ve göz sağlığı - Tülin Berk
Çocuk ve diş sağlığı - Ali Menteş
17:15-18:00 ETKİLEŞİMLİ OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DÖKÜNTÜ

Oturum başkanları: Özcan Bör, Güldane Koturoğlu

Enfeksiyon bakış açısıyla - Ergin Çiftçi
Romatoloji bakış açısıyla - Yelda Bilginer
Alerji bakış açısıyla - Koray Harmancı
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Yaşar Doğan, Nural Kiper

Kistik fibroziste ülke olarak neredeyiz? Deniz Doğru
Kistik fibrozis tedavisinde yeni ufuklar - Bülent Karadağ
ÇAĞLAR ÇITAK ONURUNA
HEMATOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Tiraje Celkan, Namık Özbek

İdiyopatik trombositopenide yeni kılavuzlar eşliğinde tedavi - Şule Ünal
Operasyon öncesi hematolojik değerlendirme: Hangi test? Ne kadar gerekli? Zühre Kaya
Trombozlu çocuk: Kime hangi testler yapılmalı? Hangi ilaç? Ne kadar tedavi? Hale Ören
GLUTEN İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Oturum başkanları: Tufan Kutlu, Tanju Özkan

Çölyak Hastalığı - Buket Dalgıç
Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve alerjisi- Aydan Kansu

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
COVID-19 GÜNCELLEME SALONU
Prof. Dr. Ömer Bedir Salonu
SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
08:30-09:30 AHMET ARVAS ONURUNA
ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ OTURUMU


Oturum başkanları: Emel Gür, Olcay Yasa
Çocuk sağlığı izleminde dikkat edilecek noktalar - Emel Örün
Rutin taramalarda son gelişmeler - Oya Baltalı
Sık rastlanan sorunlar - Perran Boran
ÇAĞIMIZIN BÜYÜYEN SORUNU: OBEZİTE VE HİPERTANSİYON

Oturum başkanları: Hakan Poyrazoğlu, Ozan Özkaya

Obezite ve metabolik sendrom - Özgür Pirgon
Hipertansiyon -  Kenan Bek
KARŞIT GÖRÜŞLER OTURUMU

Oturum başkanları: Aysun Bideci, Fahri Ovalı

D vitamini (Az mı? Çok mu?) Abdullah Bereket, Olcay Evliyaoğlu
COVID-19'A GİRİŞ

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Soner Sertan Kara

Çocuklarda COVID-19 epidemiyolojisi - Kenan Midili
Çocuklarda COVID-19 kliniği - Deniz Aygün
Çocuklarda COVID-19 tedavisi ve aşılama yaklaşımı - Ener Çağrı Dinleyici

SÖZEL BİLDİRİLER 1
Oturum başkanları: Hasan Tezer, Seda Geylani Güleç

S-01 Pınar Önal
S-02 Merve Önal
S-03 Nuriye Aslı Melekoğlu
S-04 Nihal Akçay
S-05 Burçe Emine Dörtkardeşler
S-06 Fatih Haşlak

09:30-10:15 nutricia
UYDU SEMPOZYUMU

Biyotikler: Bebek Beslenmesinde Bağışıklık için Öncü Yenilikler


Konuşmacı: Funda Çetin
       
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 YENİDOĞANDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Asuman Çoban, Cumhur Aydemir

Surfaktan tedavisinde yenilikler - Nilgün Köksal
Hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde yenilikler - Mete Akısü
Intaventriküler hemorajide yeni yaklaşımlar - Eren Özek

ERKEN TEDAVİ İÇİN OLGULARLA HİPOTONİDEN SMA'YA YOLCULUK


Oturum Başkanı: Özlem Hergüner
Konuşmacı - Sema Saltık

BÜYÜK SORUN: SÜREGEN HASTALIKLARDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİN DÖNEME GEÇİŞ

Oturum başkanları: Zeynep Karakaş, Vefik Arıca

Pediatrist gözü ile - Harika Alpay
Erişkin gözü ile - Serdal Uğurlu
COVID-19 VE YOĞUN BAKIM

Oturum başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş

Çocuk acilde COVID-19 olgularına yaklaşım ve acil verileri - Murat Duman
Yoğun bakımda COVID-19 olgularına yaklaşım ve yoğun bakım verileri -  Esra Şevketoğlu
Yoğun bakımda MIS-C olgularına yaklaşım ve yoğun bakım verileri - Agop Çıtak

SÖZEL BİLDİRİLER 2
Oturum başkanları: İhsan Kafadar, Hüseyin Kılıç

S-07 Özlem Yayıcı Köken
S-08 Meryem Turuç
S-09 Çiğdem Arıkan
S-10 Servet Kartal
S-11 H. İpek Uysal
S-12 Ayşe Can

11:45-12:30

Logo Abbott

İspa’da Gastrointestinal sistemin gelişiminde savunmadan alerjiye Anne sütü oligosakkaritlerinin (HMO’nun) yeri
Oturum başkanı: Aydan Kansu
Konuşmacı: Fügen Çullu Çokuğraş

       
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 SADIK AKŞİT ONURUNA
AŞI KARARSIZLIĞI OTURUMU


Oturum başkanları: Hilmi Apak, Zafer Kurugöl

Hazırlayıcı faktörler - Muzaffer Eskiocak
Günümüzde gelinen nokta - Emel Gür
Aşı kabulünü artırmak için yapabileceklerimiz - Feyza Koç
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA HEKİMLİK SANATI

Konuşmacılar: Ateş Kara, Ayper Somer
ÇOCUKLARDA NE ZAMAN METABOLİK HASTALIK DÜŞÜNELİM?

Oturu başkanları: Mübeccel Demirkol, Ertuğrul Kıykım

Konuşmacı: Saadet Andrews
PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Salim Çalışkan, Sevcan Bakkaloğlu

COVID-19 ve akut böbrek hasarı - Seha Saygılı
Kronik böbrek hastalığı ve COVID-19 - Nur Canpolat
Süregen romatizmal hastalıklar ve COVID-19 - Mehmet Yıldız

SÖZEL BİLDİRİLER 3
Oturum başkanları: Güner Karatekin, Şahin Hamilçıkan

S-13 Volkan Bayar
S-14 Merve Ş. Yılmaz
S-15 Fatma Kocael
S-16 Aslan Yılmaz
S-17 Aslan Yılmaz
S-18 Hacer Ergin

14:30-15:15  pfizer
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum başkanı: Ergin Çiftçi
Pnömokok Epidemiyolojisinde Dün-Bugün-Gelecek ve Aşı ile Dünya deneyimi -  Ener Çağrı Dinleyici
       
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TANIMLANAN BİR TABLO: MIS-C SENDROMU
 
Oturum başkanları: Metin Kaya Gürgöze, Betül Sözeri

Enfeksiyon hastalıkları gözü ile klinik - Yasemin Özsürekçi
Romatoloji açısından klinik: Hastalık patogenezi ve tedavi yaklaşımı - Kenan Barut
Kardiyoloji açısından klinik: Hastalık patogenezi ve tedavi yaklaşımı - Reyhan Dedeoğlu

ÇOCUK ACİLDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Oturum başkanları: Nilden Tuygun, Dinçer Yıldızdaş

Yatak başı ultrasonografi (USG) kullanımı - Murat Duman
Oksijen ve non-invaziv solunum destek tedavileri - Eylem Ulaş Saz
Medikal tedavi yaklaşımları - Hayri Levent Yılmaz

ADOLESANDA RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE REZİLYANS

Oturum başkanları: Oya Ercan, Orhan Derman

Adolesanda tütün, alkol ve madde kullanımı - Kayı Eliaçık
Adolesanda şiddet davranışı - Aylin Yetim Şahin
Rezilyans - Gökhan Oral
PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Bülent Zülfikar, Tülay Erkan

COVID-19 enfeksiyonunda akciğer bulguları - Velat Şen
Hematolojik /onkolojik hastalıklar ve COVID-19 - Rejin Kebudi
Gastroenterolojik hastalıklar ve COVID-19 - Çiğdem Arıkan

SÖZEL BİLDİRİLER 4
Oturum başkanları: Ertuğ Arslanköylü, Ayşegül Ünüvar

S-19 Zeynep Erva Küçük
S-20 Yasin Yılmazer
S-21 Fikriye İrem Akbolat
S-22 Fatma Kocael
S-23 Mehmet Alican Yılmaz
S-24 Şerife Gül Karadağ
S-70 Fulya Gülerman

16:45-17:30

montero
UYDU SEMPOZYUMU

Bebek Beslenmesine Enfeksiyon ve İmmünite Açısından Bakış

Konuşmacı: Ateş Kara

 

       
17:30-18:30

ETKİLEŞİMLİ OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÖDEM

Oturum başkanları: Lale Sever, Ayşe Güler Eroğlu

Nefroloji bakış açısıyla ödem - İsmail Dursun
Kardiyoloji bakış açısıyla ödem - İlker Kemal Yücel
Alerji bakış açısıyla ödem - Safa Barış

TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS OTURUMU


Oturum başkanları: Özgür Kasapçopur, Nur Canpolat

Bilimsel çalışmanın kurgulanması ve yazılması - Ömer Erdeve
Dergiye gelen makalenin değerlendirilmesi - Bülent Kara
Derginin oluşturulması - Ayça Kıykım
Derginin yayınlanması ve sonrası - Ali Şahin

ÇOCUK VE SPOR

Oturum başkanları: Murat Elevli, Behzat Özkan

Konuşmacılar:
Ela Tarakçı, Bülent Bayraktar
PEDİATRİ BİLİM DALLARI VE COVID-19

Oturum başkanları: Özmert Özdemir, Mehmet Satar

Yenidoğan döneminde COVID-19 - Merih Çetinkaya
Metabolik hastalıklar ve COVID-19 - Tanyel Zübarioğlu
Diabetus mellitus ve COVID-19 - Hande Turan
COVID-19 pandemisinde Teletıp - Süheyla Ocak

SÖZEL BİLDİRİLER 5 - 

Oturum başkanları: Sinem Oral Cebeci, Meryem Albayrak

S-25 Tuba Akide Çoban
S-26 Esra Yazarlı
S-27 Çisem Duman Kayar
S-28 Şeyma Köksal Atış
S-29 Mine Erkan
S-30 Hakan Salman
S-31 Özlem Tezol
S-32 Emine Ülgen

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin
Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
Prof. Dr. Ömer Bedir Salonu
Sözlü Bildiri Salonu
08:30-09:30 NEFROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Mesiha Ekim, Rezan Topaloğlu

Mikrobiyata ve böbrek hastalıkları - Ahmet Nayır
Mitokondriyal böbrek hastalıkları - Fatih Özaltın
ENDOKRİNOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Oya Ercan, Semra Çetinkaya

Konjenital hipotiroidizm taraması - Esra Papatya Çakır
Endokrinolojik nedenli hipoglisemiler - Erdal Eren
Obezite ve Tip II diyabet - Erdal Adal
PROF. DR. MURAT DERBENT ANISINA

ETKİLEŞİMLİ OTURUM: GENETİK SENDROM OLABİLİR Mİ? HANGİ TEST YAPILMALI?

Oturum başkanları: Ercan Mıhçı, Esra Kılıç


Yüz bulgularının genetik tanıda önemi - Nilay Güneş
Çoklu malformasyon ve zihinsel gerilik olan çocuklara tanısal yaklaşım - Ayşegül Yılmaz
Sendrom tanısında genetik testlerin seçimi - Dilek Uludağ Alkaya
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ARALIKLI AÇLIK DİYETİ

Oturum başkanları: Alev Hasanoğlu, Sertaç Aslanoğlu

Konuşmacılar: Selda Hızel Bülbül, Nur Arslan

SÖZEL BİLDİRİLER 6

Oturum başkanları: Ayşe Ağbaş, Elvan Bayramoğlu

S-33 Buket Eser Ağan
S-34 Nelgin Gerenli
S-36 Bahar Özcabı
S-37 Emine Altay
S-38 Övgü Büke

09:30-10:15

nutricia
UYDU SEMPOZYUMU

Besin Alerjisi mi? Fonksiyonel GİS mi?

Oturum başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
Konuşmacı: Ömer Faruk Beşer

       
10:15-11:15

TPK cocuk romatoloji dernegi logo

TÜRK PEDİATRİ KURUMU ve ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum başkanları: Erbil Ünsal, Nuray Aktay Ayaz

Çocukluk çağında süregen artritleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Sezgin Şahin
Çocukluk çağında vaskülitleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Ezgi Deniz Batu
Çocukluk çağında PFAPA sendromunu nasıl tanıyalım ve yönetelim? Amra Adroviç

GASTROENTEROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Raşit Vural Yağcı

Sindirim sistemi hastalıklarında probiyotiklerin rolü - Ömer Faruk Beşer
Keşfinin 38. yılında Helicobacter Pylori - Deniz Ertem
ONKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Nurdan Taçyıldız, Alp Özkan

Kansere ailevi yatkınlık: Hangi hasta? Hangi aile? Tezer Kutluk
Beslenme-kanser ilişkisi: Ne yiyelim? Dilek İnce
Malignite olmasın? Pediatrik kanserlerde uyarıcı bulgular - Dildar Bahar Genç
EKRAN BAĞIMLILIĞI

Oturum başkanları: Filiz Bakar, Çiğdem El

Konuşmacılar: Burak Doğangün, Şafak Eray

SÖZEL BİLDİRİLER 7

Oturum başkanları: Sadık Sami Hatipoğlu, Meltem Erol


S-39 Serap Kurt
S-40 Dilek Bingöl Aydın
S-41 Hakan Salman
S-42 Didem Güneş Kaya
S-43 Aybüke Günalp
S-44 Gürkan Tarçın
S-71 Hasan Emir Taner

 

11:15-11:45 Kahve Arası
11:45-12:30 montero
UYDU SEMPOZYUMU

İSPA TEDAVİSİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Oturum başkanı: Ertuğrul Kıykım
Konuşmacı: Zeynep Tamay
       
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 GÜNLÜK YAŞAMDA ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ

Oturum başkanları: Yıldız Camcıoğlu, İlhan Tezcan


Ne zaman primer immün yetmezlik düşünelim? Ayça Kıykım
Nötropeni ve nötrofil fonksiyon bozukluklarına yaklaşım - Şebnem Kılıç
GÜNLÜK YAŞAMDA ÇOCUK NEFROLOJİ

Oturum başkanları: Lale Sever, Osman Dönmez

İdrar yolu enfeksiyonu - Selçuk Yüksel
Enüresis - Aysun Karabay Bayazıt
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İSTİSMAR

Oturum başkanları: İsmail Göçmen, Hanefi Soylu

Tıbbi açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Orhan Derman
Hukuksal açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Şahin Antakyalıoğlu 

SAFE FOOD FOR INFANTS (SAFFI) MEETING

Oturum Başkanları: Mehmet Vural, Massimo Pettoello-Mantovani

Hazard identification and risk ranking for microbial and chemical risks within the infant food chain - Kah Yen Claire Yeak, Marcel Zwietering

Endocrine disruptors in food and their effects on infant’s health - Oya Ercan

Ekran Resmi 2021 10 13 18.46.18

SÖZEL BİLDİRİLER 8

Oturum başkanları: Yasemin Akın, Ferhan Karademir

S-45 Hacer Öztürk
S-46 Ebru Cihan Çam
S-47 Burcu Güven
S-48 Abdulvahap Şen
S-49 Övgü Büke
S-50 Ahsen Dönmez Türkmen

14:30-15:15 novartis
UYDU SEMPOZYUMU
Pediatrik Romatolojide CAPS ve Sistemik JIA’ya Yaklaşım

Oturum başkanları: Seza Özen, Özgür Kasapçopur
CAPS Özelinde Otoenflamatuar Hastalıklara Yaklaşım - Seza Özen
Gerçek Yaşam Verileriyle Sistemik JİA hastalığına yaklaşım - Özgür Kasapçopur
       
15:15-16:15 ALERJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Nermin Güler, Cevdet Özdemir

Anafilaksiye yaklaşım - Derya Altıntaş
Anjiyoödeme yaklaşım - Nihat Sapan
YENİDOĞAN OTURUMU: TND REHBERLERİ NE DİYOR?

Oturum başkanları: Nuray Duman, Sezin Ünal
Yenidoğan kan ürünleri transfüzyonu - Merih Çetinkaya
Yenidoğanın güvenli nakli - Nejat Narlı
RSV profilaksisi - Tuğba Erener Ercan
ÇOCUK HEKİMLERİ İÇİN ÇOCUK CERRAHİSİ

Oturum başkanları: Yunus Söylet, Nafiye Urgancı

Cerrahi ürolojik aciller - Mehmet Eliçevik
Cerrahi gastroenterolojik aciller - Rahşan Özcan
PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI

Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer

Zor olgu 1 - Asiye Elvan Kumkayır

Zor olgu 2- Gökçe Eser
Zor Olgu 3 - Muhammed Aydın
Zor Olgu 4 - Didem Kızmaz İşançlı

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanlarıı: Nursel Elçioğlu, Esra Kılıç

S-51 Esma Uygur
S-52 Muhammed Ali Recai Yürekli
S-53 Münire Mine Bağışlar
S-54 Yavuz Özer
S-55 Hüseyin Kılıç
S-56 Demet Başer

16:15-16:45 Kahve Arası
16:45-17:45 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Ateş Kara

Güncel tüberküloz tedavisi - Mustafa Hacımustafaoğlu
Çocuklarda COVID-19 dışı viral solunum yolu enfeksiyonları - Selda Hançerli Törün
ÇOCUK NÖROLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Oturum başkanları: Kürşat Bora Çarman, Deniz Tuğcu

Epileptik nöbetlerden epilepsiye - Kürşad Aydın
Epilepsi dışı vitamin ile tedavi edilebilen pediatrik nörogenetik hastalıklar - Uluç Yiş
PEDİATRİK YAPISAL HASTALIKLARIN EVRİMSEL KÖKENİ

"Etkileşimli, yarışmalı, ödüllü konferans"


Oturum başkanları: Emin Sami Arısoy, İbrahim Halil Demir

Konuşmacı: Ergün Çil
PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI

Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer

Zor olgu 5 - Nihal Akçay
Zor olgu 6 - Mine Özdil
Zor Olgu 7 - Serkan Türkuçar
Zor Olgu 8 - Sema Yıldırım

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanlarıı: Ali Bülbül , Ersin Ulu

S-58 Adem Topcu
S-59 Seda Topçu
S-60 Ömer Faruk Yalçın
S-61 Sema Yılmaz
S-62 Hakan Küçüker

17:45-18:45   ASİSTAN FORUMU

Türkiyede asistanlıktan yurtdışında kariyere uzanan yol 

Saadet Andrews, Ali Yalçındağ, Gizem Pamuk, Övgü Kul, Esra Pehlivan
   

SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum başkanları: Adem Karbuz, Serdar Cömert

S-57 Neslihan Özhan
S-63 Aykut Özön
S-64 Figen Çakmak
S-65 Aliye Gülbahçe
S-66 Coşkun Yarar
S-67 Figen Çakmak
S-68 Tülay Kamaşak
S-69 Damla Geçkalan Soysal

 

Saat Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
10:00-11.00  AKILCI İLAÇ OTURUMU

Emin Ünüvar
11:00-12:00  KAPANIŞ OTURUMU
Duyurular

Önemli Tarihler

Erken Kayıt & Konaklama

2021

Geç Kayıt & Konaklama

2021

Bildiri Son Gönderim Tarihi

2021

Kongre Tarihi

2021

Geri Sayım

Kongreye Kalan